Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1  Behandelaar: Balansil, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 75403226, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als behandelaar. Balansil levert ook diensten op het gebied van social media en haar website.

1.2  Klant: de persoon of personen aan wie Balansil haar diensten verleent.

1.3  Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond  waarvan behandelaar zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.4  Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Balansil heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke afspraken met Balansil zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Balansil. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn, maar dit hoeft niet.

1.5  Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht (coachingsessie, massage e.d.), benoemd in de getekende opdrachtsbevestiging/offerte.

1.6  Overeenkomst: iedere opdracht gegeven aan Balansil voor het verlenen van diensten, tegen betaling, aan de klant en waarbij de Algemene Voorwaarden van  toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van overige diensten en producten door of namens  Balansil waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van  deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2  De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door behandelaar in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

2.3  Van toepassing is altijd de versie van de algemene voorwaarden zoals deze zijn aangegeven op de website: www.balansil.nl.

2.4  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk vervallen, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.5  Balansil behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te veranderen.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

 

3.1  Er is sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever Balansil de opdracht heeft gegeven voor het verlenen van haar diensten.

3.2  Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen. Behandelaar is enkel gebonden aan de offerte wanneer deze binnen de aanvaardingstermijn wordt geaccepteerd.

3.3  Behandelaar kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4  Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5  Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van de offerte die is uitgebracht door Balansil, dan wel door het schriftelijk of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Hiermee wordt de offerte tevens de opdrachtbevestiging.

3.6  Balansil is ten allen tijde gerechtigd een opdracht, zonder opgaaf van reden, te  weigeren.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

 

4.1  Balansil zal de door haar geleverde diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat Balansil niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

4.2  De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

4.3  De data van behandelingen/afspraken zullen onderling worden overeengekomen.

4.4  Alle behandelingen vallen onder de kennisneming van de contra-indicaties. Alle massages worden gegeven door een gediplomeerde masseur of masseuse. Deze persoon is geen arts en zal bij enige twijfel altijd doorverwijzen naar een fysiotherapeut of (huis)arts.

4.5  Wanneer klant al onder behandeling van een arts of therapeut is of gebruik maakt van medicijnen, dient de klant eerst te overleggen met de behandelend arts of een massage tijdens de behandelperiode toegepast mag worden.

4.6  Behandelaar is gerechtigd afspraken te weigeren indien de reistijd (van behandelaar naar de klant) 30 minuten overschrijdt, gemeten vanaf de indicatieve reistijd op Google Maps in het tijdvak van de afspraak.

 

Artikel 5: Tarieven en betalingen

 

5.1  De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de  overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders  overeenkomen.

5.2  In de offerte van Balansil staat duidelijk vermeld welk tarief voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

5.3  Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten en/of parkeerkosten, zijn voor rekening van de klant wanneer deze gebruik maakt van de praktijkruimte aan de  Dotterbloemstraat. Bij bezoeken aan huis (of elders) is de geoffreerde prijs zoals aangegeven in de overeenkomst inclusief reis en/of parkeerkosten.

5.4  De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op de op dat moment gehanteerde prijs. Balansil heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

5.5   Facturen dienen betaald te zijn binnen het aantal kalenderdagen aangegeven op de  factuur, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Een betaling dient te allen tijde voor de behandeling voldaan te zijn.

5.6  Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van  rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Ook kan Balansil de opdracht opschorten of eenzijdig buitengerechtelijk ontbinden.

5.7  Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

5.8  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van behandelaar op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6: Informatieverstrekking klant/opdrachtgever

 

6.1  Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig  beschikbaar aan behandelaar, door middel van een intakeformulier.

6.2  Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Behandelaar zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

6.3  Klant vrijwaart behandelaar voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

6.4  Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

6.5  Behandelaar is ten allen tijde gerechtigd een overeenkomst te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne in het geding komt.

 

Artikel 7: Regels gedurende de (massage)behandeling

 

7.1  Tijdens een behandeling dient mobiele apparatuur te worden uitgeschakeld dan wel in stille modus worden geschakeld.

7.2  Klant wordt verzocht makkelijke kleding te dragen.

7.3  Na de behandeling dient voldoende water te worden gedronken.

7.4  Balansil is een professionele massagepraktijk en biedt geen sensuele massages. Iedere suggestie in die richting leidt tot het stoppen van de behandeling. Klant dient ten allen tijde ondergoed aan te houden.

 

Artikel 8: Wijziging en annulering gedurende de behandeling/sessie

 

8.1  Losse sessie: Indien de klant zonder bericht niet verschijnt op een sessie of de sessi annuleert/afzegt dan wel verzet binnen 24 uur voorafgaand aan de sessie, worden de volledige kosten van de sessie in rekening gebracht.

8.2  Balansil is gerechtigd om tot 2 kalenderdagen voor de gemaakte afspraak deze te verplaatsen in overleg met de klant. Indien deze afspraak vooraf betaald is en niet binnen 1 kalendermaand na de originele afspraak voortgang kan hebben, zal de betaling worden gerestitueerd.

8.3  In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Balansil de mogelijkheid een behandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van behandelaar en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de behandeling noodzakelijk zijn. Behandelaar maakt een     wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant.

8.4  Indien klant zonder schriftelijke annulering niet beschikbaar is voor de geplande behandeling, is behandelaar gerechtigd naast de behandelingskosten tevens de gemaakte reis- en parkeerkosten door te berekenen aan klant.

8.5  Bij een niet of niet tijdige annulering van een massage uit een strippenkaart of voucher van een aangesloten organisatie, vervalt de geldigheid van de desbetreffende behandeling. Behandelaar is gerechtigd de massage te verzilveren als zijnde volledige betaling.

8.6  Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever zal Balansil de noodzakelijke aanpassingen (indien mogelijk) uitvoeren. Als dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit tijdig kenbaar gemaakt worden  aan de opdrachtgever en zal er een aanvullende offerte worden opgemaakt.

8.7  Zowel Balansil als de opdrachtgever/klant kan de overeenkomst beëindigen wanneer zij van mening zijn dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de offerte en eventueel later aangevulde opdrachtspecificaties.

8.8  Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen en de werkzaamheden al zijn aangevangen, heeft Balansil desalniettemin recht op betaling van een redelijke vergoeding van het door haar geleden verlies of de gederfde winst en zal dit dan ook aan de klant/opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 9: Geheimhouding

Balansil is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent de opdrachtgever/klant bekend is geworden. Balansil houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor de verlening van haar diensten en de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht

 

Artikel 10: Abonnementen

 

10.1  Elk door behandelaar verstrekte abonnement heeft een maximale duur gedurende 1 abonnementstermijn. Er zal geen automatische verlenging plaatsvinden.

10.2  De prijs van het abonnement is gekoppeld aan de prijs per maand geldend bij de start van de nieuwe abonnementsperiode, ongeacht wanneer het nieuwe abonnement is aangevraagd of afgesloten.

10.3  Bij een eenzijdige prijsverhoging blijft de afgesproken abonnementsprijs van kracht tot en met de laatste maand van het geldende abonnement. Bij verlenging geldt de abonnementsprijs op basis van de 1e afspraak van de nieuwe abonnementsperiode, ongeacht wanneer de verlenging is aangevraagd.

10.4  Bij afname van de 1e abonnementsmaand gaat de klant de verplichting aan gedurende de volledige abonnementsduur (in maanden) van het betreffende massageproduct.

10.5  Een verlaging van de massageduur staat gelijk aan het opzeggen van het gehele abonnement.

 

Artikel11: Strippenkaarten en cadeaubonnen

 

11.1  De door behandelaar verstrekte strippenkaart kennen een beperkte geldigheidsduur, die wordt vermeld op de afgenomen strippenkaart. Behandelingen komen na deze geldigheidsduur te vervallen.

11.2  Strippenkaarten en abonnementen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan derden.

11.3  Cadeaubonnen kennen een geldigheidsduur van 12 maanden na afgiftedatum.

11.4  Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

11.5  Cadeaubonnen zijn uitsluitend inwisselbaar bij Balansil.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid 

 

12.1 Behandelaar is is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke bij de opdrachtgever en/of de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Balansil  geleverde zaken en/of diensten. 

12.2  Daarnaast is behandelaar nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Balansil rust slechts een inspanningsverplichting (zie ook artikel 4).

12.3  Behandelaar is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

12.4  Behandelaar is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een overeenkomst op locatie.

12.5  De dienstverlening van Balansil is nooit een vervanging voor hulp en medicatie vanuit de reguliere geneeskunst, maar kan wel een aanvulling daarop zijn. Bij medische klachten of problemen dient de opdrachtgever/klant eerst een huisarts te raadplegen. Ben je al onder behandeling? Dan adviseert Balansil om van tevoren te overleggen met de huisarts of andere hulpverlener. De opdrachtgever/klant blijft echter zelf verantwoordelijk voor het tijdig inschakelen en opvolgen van advies van een arts.

12.6  Klant vrijwaart behandelaar tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door behandelaar geleverde diensten en producten.

 

Artikel 13: Intellectueel eigendom

 

13.1  De intellectuele eigendomsrechten op de door behandelaar aan klant ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij behandelaar. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie (zoals werkbladen, readers, artikelen, methoden) te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

13.2  Elke handeling in strijd met het in het vorige lid van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

13.3  Bij inbreuk komt behandelaar een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door hem gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 14: Overige bepalingen

 

14.1  Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

14.2  Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15: Klachten en garantie

 

15.1  Balansil is aangesloten bij CAT. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan behandelaar.

15.2  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15.3  Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Partijen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin behandelaar is gevestigd.

15.4  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens behandelaar en betrokken derden 12 maanden.

15.5  Balansil valt als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/.

15.6  Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

 

Wijzigingen

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Balansil ten alle tijden, zonder aankondiging, gewijzigd worden.

 

Opgemaakt: Rotterdam, 1 juli 2019

Aangepast: 25 februari 2020 

 

privacy verklaring

In deze Privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze Privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Balansil is een eenmanszaak gevestigd aan de Dotterbloemstraat 1, 3053 JV Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75403226.

Eigenaar van Balansil is: Silvia Alferink.

Vragen? Kijk op de website: www.balansil.nl of email naar: info@balansil.nl of silbalans@gmail.com